Pierwsza pomoc w pracy

Pierwsza pomoc w pracy

Zgodnie z Art. 209 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  2. wyznaczyć pracowników do:udzielania pierwszej pomocy,wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  3. udzielania pierwszej pomocy,
  4. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  5. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Oznacza to, że w zakładzie pracy musi być co najmniej jedna osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy, która powinna mieć do dyspozycji odpowiednie środki, przede wszystkim apteczkę pierwszej pomocy wyposażoną w sposób odpowiadający specyfice wykonywanych prac. Dodatkowo taka osoba musi mieć dostęp do łączności ze służbami ratunkowymi np. poprzez służbowy telefon.Osoby wyznaczone do wykonywania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, nie mogą być anonimowe. W przypadku osób wyznaczonych do udzielania pomocy, ich dane powinny znaleźć się na apteczce. Podanie danych takich osób jest prawnie uzasadnione, dlatego pracodawcy jako administratorzy danych nie powinni w tym zakresie się martwić o naruszenie zasady ochrony danych osobowych wynikających z dyrektywy RODO. Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera c) rozporządzenia, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę

Za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pracodawca ponosi odpowiedzialność. Pracodawca jest bowiem odpowiedzialny za ochronę zdrowia i życia pracowników, odpowiada zatem za sprawność budowanego przez siebie systemu ochrony. Pracodawca będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Szukaj